Meny

Nå må du dokumentere kompetanse på dyrehelse

Fra 1. januar 2020 er det krav om at du som driver med næringsretta dyrehold, for eksempel melkeproduksjon, skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. I praksis betyr det at du må ha gjennomført et kurs i dyrehelse.

Men det finnes et viktig unntak: Kan du dokumentere kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere trenger du ikke å gjennomføre kurset.

Det er Mattilsynet som stiller krav om at du må dokumentere din kompetanse. 

Hva skal du ha kunnskap om?

Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt, gode helsestatusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre smitte mellom dyr og mennesker.
Næringsrettet dyrehold er hold av storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og fjørfe.
For å tilfredsstille kravene i dyrehelseforskriften, må du skaffe deg kunnskap om:
-Sykdommer hos dyr
-Sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker
-Forebyggende tiltak mot smitteoverføring og utvikling av antibiotikaresistens
-Sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse («one health») 

speneprøve

Du kan ta kurs på nettet

Animalia tilbyr E-læringskurs på nettet: dyrehelse og smittevern hos storfe og sau

Dette kurset er godkjent av Mattilsynet som kompetansegivende og møter kravet i dyrehelseforskriften. Innholdet tar for seg alle husdyrproduksjoner slik at du selv kan velge hva som er mest aktuelt for deg og din drift med ett eller flere dyreslag. Prisen vil være kr. 1000,- uavhengig om du har ett eller flere dyreslag på gården din.

Hvorfor stille krav om kompetanse?

Dersom du nettopp har startet et næringsrettet dyrehold må du gjennomføre dette kurset i løpet av det første året du driver med dyr.
Kunnskap om dyrehelse hos deg som holder dyr er en forutsetning for å kunne oppdage og varsle smittsom sykdom hos dyr. Jo tidligere du oppdager smitte, jo raskere vil en kunne sette i gang tiltak for å hindre at andre dyr og mennesker blir syke. Konsekvensene ved et sykdomstilfelle vil derfor bli mindre, både for deg som produsent og for samfunnet generelt.

Hva skjer hvis du ikke tar kurset?

Mattilsynet har ikke beregninger som viser hvor mange som driver næringsretta dyrehold og som må gjennomføre kurs.

Bente Fjermestad-Eie, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, opplyser at Mattilsynet i utgangspunktet ikke har planlagt å føre tilsyn med krav om kompetansekurs på den måten at de skal «krysse av i boka» at alle har kurs i 2020.
–Det blir mer aktuelt å bruke dette kravet i saker der vi for eksempel avdekker manglende kompetanse på smittevern hos den enkelte produsent. Det viktigste er at produsenter i næringsrettede dyrehold har nødvendig kompetanse til å være årvåkne, at de har skjønt hva som skal til for å ha godt smittevern i egen besetning. Dersom det ved tilsyn avdekkes alvorlige mangler ved smittebeskyttelsen på gården og i kompetansen til bonden, kan det likevel være aktuelt å følge opp,
sierBente Fjermestad-Eide. 

Nyttig når du lager en smittevernplan

Mattilsynet understreker at hensikten med kompetansekursene er at produsenten skal bli i stand til å vite hva som må gjøres for å forebygge smitte inn i og ut av egen besetning. Produsenten må da vite litt om hvilke sykdommer som er aktuelle, avdekke risikofaktorer i egen besetning og gjøre hensiktsmessige tiltak for å hindre at smitte kommer både inn i og ut av egen besetning.
Et viktig poeng i denne sammenheng er 1. ledd i paragraf 7 i dyrehelseforskriften som sier at dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha oppdaterte kunnskaper om sykdommer hos dyr, sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker, forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling og sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse.  Verden er i endring og selv om Norge har en svært god dyrehelse så er det ingen selvfølge, sierFjermestad-Eie. 

Hun legger til at krav om kompetanse må ses i sammenheng med de andre paragrafene som gjelder smittevern i dyrehelseforskriften. Det er blant annet krav om smittevernplan, og et kompetansekurs vil være en god hjelp for å kunne lage en slik smittevernplan for besetningen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås