Meny

Krev mer. Yt mer.

2013 er et tilbakelagt kapittel, og vi er godt i gang med et nytt år. Fjoråret var året den etter hvert så berømte prosenttollen på ost trådte i kraft, og importen av faste hvite oster flatet ut. Prosenttollen var en nødvendig forutsetning for fortsatt å kunne hevde oss i konkurranse med utenlandsk ost. På lenger sikt, en forutsetning for å opprettholde melkevolum og utnyttelse av anleggene våre. Importen av andre produkter som yoghurt fortsatte imidlertid å øke.

Eierskap og eierstyring

Sjøl om årsmøtet 2012 sa nei til å redusere antall eiervalgte i konsernstyret og enkelte andre fora, vil det for framtida være behov for mindre fora, med mer tid til den enkelte deltaker, for å sikre bedre og mer djuptgående analyser og debatt.

Ny visjon

TINEs nye visjon er: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. Denne visjonen må hele TINE, både eiere og ansatte, gjøre til sin. Den skal gi alle som jobber i TINE og TINEs eiere et mentalt bilde av framtidsdrømmen for TINE. Ambisiøs, men realistisk!

Tid for nye alliansar

Vi er no (vèl?) etablert med ny regjering, som, uansett håp om noko anna, vil innebere ny politikk, med konsekvensar også for oss i den landbruksbaserte matkjeden. Dette trass i allverdens politisk korrekte uttalelsar om at; «vi skal møte dei med dialog» og «gje dei ein sjanse».

Med TINE inn i framtida

Alle bedrifter med suksess gjør hver dag grep for å kunne møte morgendagen, neste år og framtida. TINE gjør selvsagt også det, nå gjennom forbedringsprosjektet STYRK, som skal gi betydelig resultateffekt framover. Når en kan handle uten at en må, har en mye større sjanse for å lykkes. Kriser er sjeldent et godt utgangspunkt og handlingsrommet er ofte trangt. Derfor må forbedring være en del av hverdagen og ikke «skippertak».

Ny regjering, kva no?

Både tillitsvalde frå eigarane og dei tilsette har gjort eit viktig arbeid i valkampen. Tilsette i administrasjonen og ute på anlegga har også bidratt. Vi har fått snakka med mange politikarar og mange relasjonar er etablert. Vi snakka om kva TINE er og kva rammevilkår som er viktig for vår verksemd. Vi dreiv ikkje med partipolitikk, men la vekt på å snakke med alle parti som ønskja å besøkje oss.

Klima

Vi skriv oktober og får tru dei fleste har avlingane i hus. For mange av oss har kaldt, og/eller vått, og/eller turt ver gjort at vi går vinteren i møte med ein vanskelegare for-situasjon enn vi likar.

Min stemme går til…

Det er sommer det er sol og det er … valg snart. Våkner bøndene til en søndag med solskinn over våre grønne marker, eller til en kraftig blåmandag etter valget? Det er selvsagt ulike meninger om det.

Folkeopplysning om TINE

Eigartillitsvalte har brukt delar av sommaren til møte med stortingskandidatar på meierianlegga våre. Etter nokre politikarmøte er erfaringa at kandidatane har manglande kunnskap om samvirke generelt, og TINE og mjølkeproduksjon spesielt. Dette er «kvardagspolitikaren», og han er truleg ikkje åleine om å mangle kunnskap om vår næring og vårt selskap dessverre.

Eierstyring og forretningsutvikling

Norsk melkeproduksjon er i endring. Det samme er TINE. Vi har gått fra frittstående meierier til distriktsmeierier, videre til konsern med regionale datterselskap og atter videre til konsern med en ren funksjonsinndeling av virksomheten uten regioner. Antallet eiere er halvert i løpet av en 15 års periode. En eier leverer i dag i gjennomsnitt om lag dobbelt så mye melk som for 15 år siden.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås