Meny

TINE vil ha melkeproduksjon i hele landet

Jeg erfarer at det er bekymring for utviklingen i melkeproduksjonen, og enkelte har i debattinnlegg de siste dager hevdet at TINE er passive til løsdriftskravet. Styret i TINE deler bekymringen for utviklingen i melkeproduksjonen, der dagens fornyingstakt på langt nær er tilstrekkelig til at vi vil innfri kravet om løsdrift i 2024.

Av Trond Reierstad, styreleder TINE SA

TINE arbeider med problemstillingen på flere områder. Våre bygningsrådgivere arbeider med løsninger for alle typer bruk, men har i det siste tatt et særlig ansvar for å lete etter rimeligere bygningsløsninger for små og mellomstore bruk. Dette har skapt mye positivt engasjement på våre medlemssider. Mange av produsentlagene følger opp med fagmøter og fagturer for å vise fram muligheter.

TINE jobber dernest kontinuerlig med å skape en god melkepris som kan gi grobunn for optimisme og fremtidstro.  Dette er viktige forutsetninger for investering i framtida.

Til sist jobber TINE med systematisk påvirkningsarbeid i forhold til faglag og myndigheter for å skape forståelse for at melkeproduksjon må prioriteres med investeringsstøtte og at virkemidlene må forsterkes kraftig. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne nå vårt mål om en melkeproduksjon i hele landet.

En kan stille spørsmål ved om et generelt krav om løsdrift er den mest effektive måten å heve dyrevelferden i norske fjøs, men vi må innrette oss slik at norsk melk alltid framstår som det rette valget for forbrukerne.  Vi må derfor hver dag jobbe for å ha høy dyrevelferd både i bås- og løsdriftsfjøs.

Vi har mange gode båsfjøs med dyktige røktere og høy dyrevelferd. Helt uavhengig av frister og forskrifter, vet vi at mange av fjøsene uansett må fornyes de nærmeste årene, dersom vi skal trekke til oss nye generasjoner av melkeprodusenter.  For TINE er det viktigste å sikre økonomi og politiske rammevilkår som gjør det mulig å fornye driftsapparatet. Vi må derfor bruke tiden framover aktivt slik at de som ønsker det gis mulighet til å fortsette mjølkeproduksjon også etter 2024 eller 2034.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås