Meny

Min stemme går til…

Det er sommer det er sol og det er … valg snart. Våkner bøndene til en søndag med solskinn over våre grønne marker, eller til en kraftig blåmandag etter valget? Det er selvsagt ulike meninger om det.

I valgkampens hete inngås det ulike typer allianser. Blant annet har landbruksministeren alliert seg med forsvarssjefen og sammen har de publisert en kronikk om mat og beredskap. Kjernen i kronikken er at nasjonal matsikkerhets fundament er matproduksjon basert på bruk av våre egne ressurser. Vår nasjonale beredskap må planlegges ut fra flere typer risiko som berører ulike samfunnssektorer, også landbruk og matforsyning, sier de to. Tilgang til nok og trygg mat er en viktig del av vår nasjonale beredskap.

Matsikkerhet tas for gitt i Norge til tross for økt uforutsigbarhet i global matproduksjon. Landbrukets allianse med Forsvaret er derfor betimelig. Altfor ofte framstilles landbrukets krav til jordvern, statlige tilskuddsordninger og markedsordningene for melk og kjøtt som tiltak for å opprettholde bosettingen i distriktene. Men i et land som stort sett består av stein og fjell, har den bittelille andelen av landarealet som er oppdyrket til matjord en særdeles viktig funksjon. Ikke primært som arbeidsplass for bonden, eller bosted for bonden og hans eller hennes familie, men som et ledd i en kontinuerlig produksjon av mat og ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget. Store bruk er ikke alltid «norgestilpasset».  Jorda må dyrkes der den ligger.

En annen allianse landbruksministeren har inngått, er med den nye LO-lederen som uttaler at «hvis vi ikke har tollvern og landbruksstøtte med de subsidiene som ligger der, går det ut over vår medlemsmasse».  Matproduksjonen i Norge sysselsetter 90 000 mennesker fordelt på jordbruk og industri. Av disse er i underkant av 5500 ansatt i TINE Gruppa.

TINE er en stor og viktig arbeidsgiver. TINE er der bøndene er, men hvor er bøndene om 10 år? For å fylle målsettingene om best mulig pris til eier samtidig som vi er en attraktiv arbeidsplass med en framtidsretta industri, er de strategiske valgene TINE tar særdeles viktig. Det nært forestående valget kan gi utfordringer vi må være forberedt på.  I mellomtiden er det viktig å presisere for det norske folk at dette valget kanskje mer enn noensinne er et «matvalg». Ostetollen har i så måte fått stor medieomtale, det er da noe. Og at det bygges allianser med talsmenn utenfor næringa sjøl, er selvsagt både nyttig og nødvendig.

Godt valg!

Anne Maren Wasmuth
medlem av konsernstyret i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås