Meny

Jeg er stolt av TINE

Steinar Koenkonsernstyremedlem, NML
Steinar Koen konsernstyremedlem, NML

Jeg er en av 4590 ansatte, som er så heldig å kunne gå på jobb ved ett av TINE sine produksjonsanlegg hver dag. I året vi har gått inn i har jeg starta på mitt 29. år i meierisamvirket. Jeg er fortsatt like stolt av eierne våre, av organisasjonen, alle ansatte, og av TINE som merkevare, som jeg var da jeg begynte.

Det TINE som vi kjenner i dag er møysommelig bygd opp over mange år, gjennom nøye gjennomtenkte- og faglig dyktig gjennomarbeidede ideer og forslag. Dette har videre blitt til vedtak, fattet av demokratisk valgte styrer, sammensatt av både eiere og ansatte.

I alle disse forskjellige tidsepokene har nok graden av, og typen utfordringer vært varierende, men hele tiden har hovedmålsettingen vært den samme, å skape best mulig resultater for eierne ved å foredle norsk melk. Samtidig som det skal skapes en solid økonomi i industrien for å sikre nødvendig investering og utvikling til beste også for forbrukerne. Dette er langsiktighet, og det har vært gjennomgangsmelodien i hele meierisamvirkets levetid.

En av dagens største utfordringer er at alt endres så vanvittig fort. Et vedtak som fattes i dag kan vise seg å være «utdatert» allerede etter svært kort tid. Trender endres, og forbrukermønster forandrer seg. Enten vi liker det eller ikke, så er det et ugjendrivelig faktum at vi alle er helt avhengige av at forbrukerne velger nettopp våre produkter for at eierne våre skal få omsatt sin råvare, og at vi ansatte skal ha en jobb å gå til. Da må vi selvfølgelig til enhver tid ha de produktene som kunden etterspør.

Ser vi på de økonomiske utfordringene som har vært, og er i samfunnet rundt oss, tror jeg at samvirke som organisasjonsform vil holde stand og kanskje også bli mer utbredt. Samvirke er mer robust og langsiktig enn mange andre organisasjonsformer. Nettopp derfor er det også mange som gjerne vil bryte opp samvirkeorganisasjonene og hente ut all kortsiktig gevinst. For å klare å stå imot presset, tror jeg det er uhyre viktig at vi alle gjør en innsats for å holde så mange eiere som mulig i meierisamvirke. Vi må være tydelige på å synliggjøre alle fordelene ved å være med, både de kortsiktige- og de langsiktige. Og ikke minst, sørge for at det faktisk er en fordel å være med.

For å kunne klare dette, tror jeg at det er gjort noen veldig viktige- og riktige grep.Det ene er den nye kommunikasjonsstrategien. TINE må fortelle omverdenen hva TINE egentlig er. I tillegg også noe om hvordan TINE har blitt det det er. Jeg tror dette er helt vesentlig for at vi skal klare å holde stand mot den trusselen som våre produkter er utsatt for i markedet. Vi må kjøpe en plass både i hjertet og i hjernen hos kundene våre. Ett annet viktig grep tror jeg er oppdateringen av medlem.tine.no, eiernes medlemssider. Alle eierne, også de nye må vite hva TINE er, og hvordan det har blitt som det er. I tillegg må alle eiere ha mulighet til å hente ut den informasjonen de føler at de trenger, ikke bare faglig, men også organisatorisk. Jeg tror også at de nye medlemssidene vil kunne være et bedre forum for tilbakemeldinger fra eierne, enten de nå er positive eller negative, noe både ledelsen og styret trenger. Så tror jeg, som mange andre, at vi konsekvent bør bruke begrepet eier, og ikke medlem, i all kommunikasjon. Det er tross alt TINE sine 15000 eiere, ikke medlemmer i et idrettslag vi snakker om.

Ellers så mener jeg at det er veldig viktig å opprettholde, endog kanskje styrke båndene mellom eier- og ansatt-tillitsvalgte på alle nivåer. Som tillitsvalgte tror jeg det er bra at vi hele tiden kjenner til hverandres utfordringer. At vi kan skape felles forståelse for en del problemer og spørsmål, og kanskje også utfordre hverandre i en del saker. Vi sitter ofte på litt forskjellige typer kompetanse, og fortsetter vi å bruke den sammen på rett måte, så tror jeg det vil det være med på å løfte TINE videre framover.

TINE har som alle vet, gjort noen kjempeinvesteringer på anleggs-siden. Det jobbes iherdig for å komme i mål med dette, og jeg føler veldig på at dette må på plass så fort som mulig. Vi har heldigvis dyktige medarbeidere som jobber utrolig mye og godt for å få dette på skinner.

Det er veldig viktig at vi snarest klarer å synliggjøre gevinst på investeringene våre, slik at fokus kan rettes videre framover til beste for TINE sine eiere og ansatte inn i framtiden.

Med dette vil jeg få ønske alle, både eiere og ansatte et riktig Godt TINE år!

Steinar Koen,
konsernstyremedlem, NML

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås