Meny

Eierstyring

Med debatten foran siste årsmøte i TINE SA friskt i minne, dukker begrepet eierstyring fram. Temaet ble også sentralt i årsmøtet. Plutselig var eierstyring på alles lepper og vi fikk en god debatt, der det ble konkludert med et ønske om bedre eierstyring.

Som tillitsvalgt i TINE tenker jeg mye på hvordan jeg kan bidra til at årsmøtets klare intensjoner kan etterleves. Jeg kunne selvsagt ha slått meg til ro med at TINE styres etter anbefalingene fra NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse), men fant fort ut at noen forutsetninger måtte være på plass for at disse anbefalingene skulle gi god eierstyring som resultat.

Årsmøtet pekte spesielt på en av mange forutsetninger – god kommunikasjon med eierne. Resultatet av dette har blitt en ny kommunikasjonsstrategi i TINE, som har som mål å dele åpen og ærlig informasjon om TINE med eiere og omverden. TINE er et konsern som ikke bare er avhengig av tillit hos sine eiere, men også en offentlig tillit er viktig.

God eierstyring er ikke bare et styreansvar. Samspillet mellom eierne, styret og ledelsen er viktig. Dersom disse ikke er enige om hvilken retning virksomheten skal velge, og heller ikke om hvilke forventninger partene har til måloppnåelse, kan konsernet fort komme i en vanskelig eller umulig driftssituasjon. Eierne har vært klare på hva de forventer å oppnå med sitt eierskap i TINE gjennom å vedta vedtekter. Eierne sikrer seg dette gjennom å velge et styre som skal ivareta disse interessene, og ikke minst påse at ledelsen driver konsernet i den retning som er ønsket.

God eierkultur er en viktig forutsetning for at eierstyringen skal fungere. Eierne må være seg bevisst sin rolle, sine rettigheter og sitt ansvar. Vi ser alt for ofte angrep på TINE fra enkelteiere eller eiergrupper når vi «googler» på ord som TINE, samvirke eller eierstyring. Dette bidrar bare til at vi svekker vår offentlige tillit, selv om kritikken er konstruktiv og kunne bidratt til bedre løsninger om den hadde blitt reist innad i TINE.

Eierne har et stort ansvar når det gjelder å rekruttere styremedlemmer som er kompetente til å bidra med god eierstyring. Det skal ikke være nok bare å «sitte» i styret. I styret skal det arbeides jevnt og trutt for å nå de mål som eierne har satt. Det skal være bredde nok til å ta strategiske valg som bidrar til at målet om høyest mulig melkepris i dag og i framtida kan etterleves. TINE har vært gjennom en nyorganisering. Vi ser nå klarere skiller mellom forretningsorganisasjonen og eierorganisasjonen. Det er nå vi som eiere må kjenne vår besøkelsestid, og bidra til at eierorganisasjonen blir en bred arena for nyrekruttering. Regionstyrene vil få en viktig rolle i dette arbeidet. Skal vi lykkes med dette, må vi være villige til å sette av nødvendige resurser til strategisk kompetansebygging sånn at styret har forutsetning til å utøve styrerollen. I motsatt fall kan vi fort få et styre som bare sitter der, mens administrasjonen overtar styrerollen.

Vi går nå inn i en periode med valgkomitearbeid, et utfordrende og krevende arbeid som krever stor klokskap og teft for hva som er viktig for TINEs eiere og for TINE som konsern. TINE må i dag i enda større grad enn før, være i stand til å skape sin egen framtid og berettigelse. Til dette behøver vi kompetente tillitsvalgte som virkelig ønsker å arbeide i et styre, og som er villige til å tilegne seg den kunnskap og kompetanse som skal til for å styre TINE på den kurs som eierne ønsker for framtida. Vi som tillitsvalgte må oppsøke denne kunnskapen selv og ikke bare sitte å vente på at noen sender oss på kurs. Et eierstyrt TINE er avhengig av dette, skal valgkomiteen klare å sette sammen «drømmestyret»

Jeg vil ønske alle valgkomiteene i TINE lykke til med det viktige arbeidet de står foran fram til neste årsmøte.

Anders Johansen

Konsernstyremedlem TINE SA

Styreleder TINE Nord

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås