Meny

TINEs innspill til ny landbruksmelding

Et sterkt behov for å styrke næringas konkurransekraft i forhold til den økende importen, og å utvikle en mer bærekraftig verdikjede for å møte miljø- og klimautfordringen.

Dette er etter konsernstyrets mening de to hovedutfordringene norsk melkeproduksjon og meierivirksomhet står overfor, og som må vektlegges i den nye landbruksmeldinga regjeringa har startet arbeidet med. Fristen for å komme med innspill er 1. februar.

Slå ring om importvernet
TINE understreker i sitt høringssvar følgende forutsetninger for å videreutvikle verdikjeden:

  • Videreføre og videreutvikle et ambisiøst importvern.
  • Videreutvikle en effektiv og innovativ norsk næringsmiddelindustri.
  • Sikre forutsigbarhet og balanse i råvaremarkedene gjennom å ivareta hovedelementene i markedsregulering, prisutjevningsordningen og kvoteordningen for melk.

Nå politiske mål ved å bruke budsjettmidler
For å styrke næringas konkurransekraft må det etter TINEs mening spesielt legges vekt på:

  • En prisutvikling nasjonalt som tar hensyn til konkurransesituasjonen i forhold til import.
  • Budsjettvirkemiddel må være hovedverktøy for å nå andre politiske mål med landbruket.
  • En avgiftspolitikk som styrker norske produkter. Det legges særlig vekt på å fjerne særnorske avgifter på de mest konkurranseutsatte produkter.
  • Sikring av RÅK-ordningen.
  • En markert forsterking av investeringsvirkemidler i primærproduksjon.
  • Generelt kostnadsfokus på alle ledd.

Variert bruksstørrelse
For å styrke næringas bærekraft, vil TINE peke spesielt på det arbeidet industrien gjør både med energibærere i transport og industri, generelt effektiviseringsarbeid og emballasjepolitikk. Klimautslipp fra melkeproduksjonen er betydelig redusert de siste årene. Arbeidet med å sikre effektiv drift på friske dyr er viktig for å fortsette denne utviklingen.
Videre er det avgjørende å sikre at melkeproduksjonen fortsatt er basert på norske fôrressurser. Det innebærer at melkeproduksjonen fortsatt må drives på bruk av ulike størrelse i hele landet. TINE mener videre at det økologiske jordbruket må være en viktig del av regjeringens satsing framover. Det forutsetter at stimulansen til økologisk produksjon videreføres.

Anerkjenne geiteholdet
TINE mener det er viktig at en i stortingsmeldingen anerkjenner betydningen av det arbeidet som har vært gjort i geiteholdet og legger til rette for en god utvikling av denne næringa videre.

Forenkle PU-ordningen
Meierisektoren er preget av sterk og økende konkurranse gjennom sterkt økende import av tradisjonelle meieriprodukter, og stor konkurranse fra vegetabilske substitutt, blandingsprodukt og andre mat og drikkevarer. Videre er konkurranse mellom norske meieriaktører forsterket gjennom en rekke politisk, bestemte virkemiddel.

TINE mener at den store importkonkurransen som er etablert og den sterke importveksten vi fortsatt ser, innebærer at det i meldingen må signalisere en samlet avgrensing og nedtrapping av de ekstra forpliktelsen som legges på vår sektor. TINE peker til slutt på behovet for en forenkling av Prisutjevningsordningen for melk.

Hele uttalelsen fra TINE kan du lese her.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås