Meny

Tilleggsutredningen på hvitost er klar

En tilleggsutredning for struktur hvitost viser at TINE Meieriet Elnesvågen vil være i stand til å produsere både 10 kg blokkost og 10 kg skorpeost i minst fem år ved en enklere ombygging av meieriet.

På sitt møte i februar ble styret orientert om en rapport for framtidig produksjon av hvitost. Rapporten viser at det alternativet som kommer best ut betyr at meieriet på Elnesvågen bygges om til et produksjonsanlegg for hvitost og spesialoster. Dette alternativet betyr videre at produksjonen av faste hvitoster på Ørsta avvikles, at Gräddostproduksjonen flyttes fra Verdal til Elnesvågen og at meieriet på Voss legges ned.

En enklere utbygging av Elnesvågen gir fleksibilitet under oppstart i Irland

Styret ba om at administrasjonen ser på et nytt alternativ for ombygging av Elnesvågen med et kortere tidsperspektiv, der en vurderer størst mulig utnyttelse av dagens utstyr. Det vil også gi større fleksibilitet under oppstart i Irland og vil bli en mindre krevende ombyggingsperiode for Elnesvågen dersom dette alternativet velges.

Det er denne tilleggsrapporten som i dag er forelagt styret.

En enklere ombygging er fullt mulig for å produsere blokkost og skorpeost

Tilleggsrapporten viser at med en total investering på ca. 120 millioner kroner vil TM Elnesvågen være i stand til å produsere både i 10 kg blokkost og 10 kg skorpeost i minst fem år. I dette beløpet ligger også bygging av renseanlegg. Det legges til grunn omtrent samme volum som i dag, ca. 6.000 tonn. Det vil gi en god utnyttelse av melka i området.

Kan ikke sammenligne de to rapportene økonomisk

Forutsetningene for hovedrapport og tilleggsrapport er ikke like. Hovedrapporten er en strukturrapport der ulike alternativer måles opp mot hverandre. Tilleggsrapporten har som hovedmål å finne løsning og investeringsbehov på en enklere ombygging av TM Elnesvågen til produksjon av 10 kg blokkost og 10 kg skorpeost. Det er derfor grunn til å understreke at hovedrapporten og tilleggsrapporten ikke kan sammenlignes økonomisk. Tilleggsrapporten bygger likevel på hovedrapportens funn.

Gräddost fortsatt på Verdal og Kvitlin og Edamer fortsatt i Ørsta

Tilleggsutredningen er basert på at Gräddosten fortsatt skal produseres på Verdal og Edamer og Kvitlin i Ørsta. Det er ikke aktuelt med noen flytting med en så kort tidshorisont som fem år.

Eventuell beslutning om nedlegging av Voss i juni

I tilleggsutredningen er avvikling av Voss vurdert og beregningene viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med ca. 13 millioner kroner ved å avvikle TM Voss. I tillegg kommer en positiv effekt på ca. seks millioner kroner ved bedre utnyttelse av mysa. Eventuell beslutning om nedlegging av TM Voss vil skje i juni. Det kan bety at produksjonen på Voss avvikles første halvår 2020, men detaljert tidsplan for eventuell avvikling vil bli utarbeidet senere.

Begge rapportene ut på høring

Styret vedtok i dag å sende hovedrapporten og tilleggsrapporten ut på høring.  Det legges opp til at styret tar en endelig beslutning i juni. Det er grunn til å understreke at det ikke er gjort noe vedtak i saken.

Detaljert planlegging starter før endelig styrebehandling

På grunn av en kritisk tidslinje må arbeidet med hovedstudie og detaljert planlegging for ombygging av Elnesvågen komme i gang snarlig. En forsinkelse vil føre til ombygging i en melkerik periode, og det vil ha vært høye kostnader. Den økonomiske risikoen ved å starte en hovedstudie som senere forkastes, anses betydelig lavere enn å risikere en forsinkelse om styret skulle vedta en enklere utbygging av Elnesvågen. Det er grunn til å understreke at det er styret som gjør det endelige vedtaket først etter at høringen er gjennomført.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås