Meny

Rekrutteringsstrategi for sentrale tillitsvalgte

Norsk landbrukssamvirke startet våren 2016 et forprosjekt til rekrutteringsstrategi for sentrale tillitsvalgte i samvirkene. Strategien tar opp viktige utfordringer og TINE slutter seg til målene som er satt opp for styrerekruttering.

Bred kompetansesammensetting i styrene er viktig

Det er et gjennomgående trekk generelt i næringslivet at kravene til styrene skjerpes. I et stadig mer krevende kommersielt og konkurransemessig marked, blir behov for forretnings- og markedsmessig kunnskap hos styremedlemmene i samvirkeselskapene større. Strategien tar til orde for at flere styremedlemmer med forretningsmessig erfaring ut over egen gård vil være positivt.

Flere dyktige kvinner

Strategien tar også for seg utfordringen knyttet til kjønnsbalansen og tilgangen på kompetente kvinner. Landbrukets organisasjoner har vært flinke til å rekruttere inn i sentrale verv, men landbruket trenger flere i alle nivåer og verv.

Dette er noen av utfordringene som strategien løfter. Les mer om rekrutteringsstrategien som alle landbruksorganisasjoner skal gi innspill på. Trykk her for å åpne

Målsetninger for strategien

Overordna målsettinger på tvers av samvirker og faglag:

  • Økt tilfang av motiverte og dyktige kandidater til sentrale verv, som representerer en bredde i kompetanse og erfaring
  • Styrer som ivaretar landbrukets samlede interesser
  • Flere motiverte og dyktige kvinner til sentrale verv, og flere kvinner med stor innflytelse i styrene.

I tillegg til dette har samvirkebedriftene et slikt mål for styrerekutteringen;

Et samlet styre som sikrer selskapets konkurransekraft gjennom å være aktive bidragsytere til selskapenes verdiskaping, lønnsomhet, vekst og utvikling, og som ivaretar rollen som tillitsvalgte i demokratiske organisasjoner med viktige samfunnsoppdrag.

Strategien har vært oppe til diskusjon i TINEs eierutvalg og sendt sine innspill til styret. Konsernstyret har behandlet saken og sender sine anbefalinger til Norsk Landbrukssamvirke.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås