Meny

Mindre behov for ku- og geitemelk neste år

Landbruks og matdepartementet(LMD) fastsetter hvert år, etter drøfting med faglaga, kvoter for melkeproduksjon. I forkant av kvotedrøftingene skal TINE gi innspill om melkebehov for kommende år. Konsernstyret har behandlet saken og foreslår å redusere forholdstallet for disponible kvoter fra dagens 1,03 til 1,00 på ku, og fra 0,97 til 0,96 på geit.

Det anbefales i tillegg økt overproduksjonsavgift for mindre leveranse over kvote. Det forventes at LMD fatter endelig vedtak etter kvoteforhandlingene den 18. november 2015.

Behovet for kumelk 2016

For 2015 forventes at melkeleveransen blir 1534 millioner liter. Det er om lag 25 millioner liter mer enn prognosene. Den høye produksjonen har gitt en oppbygging av lager, og dette påvirker behovet for melk i 2016.

I 2016 forventes det et behov på 1490 millioner liter totalt fra alle aktører. Prognosene viser en tilførsel på 1 534 millioner liter kumelk hvis regelverket ikke endres. Det innebærer et overskudd på 44 millioner liter.

Ut fra leveranser i 2015, siste prognose for 2016 og lagersituasjonen ved inngangen til kvoteåret, vil konsernstyret anbefale at forholdstallet mellom grunnkvote og disponibel kvote reduseres fra 1,03 til 1,00.

Behovet for geitemelk 2016

For geitemelk forventes leveransen i 2015 å bli 20,2 millioner liter. Dette er 1,3 millioner liter mer enn i 2014 og vesentlig mer enn industriens behov. Leveransene har gitt økt lager også for geiteprodukter.

Det er fortsatt spennende og uforløste markedsmuligheter for geitemelk. Konsernstyret anbefaler derfor å beholde en viss råvarereserve.

Ut fra leveranser i 2015, siste prognose for 2016 og lagersituasjonen ved inngangen til kvoteåret, vil konsernstyret anbefale at forholdstallet mellom grunnkvote og disponibel kvote for geitemelk reduseres fra 0,97 til 0,96.

Foreslår økt overproduksjonsavgift

Konsernstyret vil samtidig foreslå overfor Landbruksdirektoratet at avgiften for overproduksjon for neste kvoteår økes til kr 4,20 pr. liter. Bakgrunnen er at overproduksjonsavgiften har stått i ro i lang tid, mens melkeprisen har økt. Satsen er nå på kr 3,20 pr. liter og har vært uendret siden 2007. I 1997 var overproduksjonsavgiften på 2,90 og utgjorde ca. 90 prosent av utbetalingsprisen. I dag utgjør den ca. 60 prosent.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås