Meny

Melk må gis hovedprioritet i jordbruksforhandlingene

Melkeproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk. Næringa står foran store utfordringer, og melk må gis hovedprioritet ved årets oppgjør. Det skriver TINE i sitt innspill til faglagene foran årets jordbruksforhandlinger.

I uttalelsen vises det til at konkurransen i meierisektoren er sterk.  Importen av ost og yoghurt har økt kraftig det siste året. Internasjonalt har prisene på meierivarer falt med 10 til 15 prosent, noe som bare delvis oppveies av en svekket, norsk krone.

Sikkerhetsmarginen i tollvernet brukt opp
Styret i TINE står bak uttalelsen, hvor det understrekes at sikkerhetsmarginene i tollvernet er oppbrukt for de fleste, viktige meieriprodukter.  Samtidig er det en økende konkurranse fra vegetabilske produkter.  Framover vil prisutvikling på meieriprodukter i økende grad begrenses av utvikling i verdensmarkedet korrigert for toll og endringer i valuta.

Beskjeden økning i målprisen
Utviklingen i markedene tilsier en svært varsom økning i målprisen.  Samtidig er det behov for å gi et positivt prissignal for å sikre investeringer og framtidig melketilførsel. TINE anbefaler en begrenset økning i målpris på inntil 5 øre pr liter. En prisøkning utover dette vil gi svekket konkurransekraft og reduserte volumer.

Utvikle et investeringsprogram
TINE ber om at det utvikles et investeringsprogram for norsk melkeproduksjon. Målet med satsingen er å sikre en markert økning i investeringene som skal bidra til å sikre melkeproduksjon i hele landet, bedre utnyttelse av grovfôrproduksjon i distriktene og oppfylle løsdriftskravet. Dette forutsetter at en skaper lønnsomhet ved reinvesteringer og fornyelse av driftsapparatet, også på små og mellomstore bruk.

Økt utnyttelse av norsk fôr
TINE peker på at virkemidlene i jordbruksavtalen stimulerer til en effektiv utnyttelse av nasjonale fôrressurser.  En miljøvennlig og bærekraftig melkeproduksjon må baseres på utnytting av lokale fôrressurser.  Fôrressursene er spredt utover hele landet på små og større enheter. Det innebærer at melkeproduksjonen må skje i hele landet på bruksenheter tilpasset det lokal arealgrunnlaget. 

40 prosent statlig kvotesalg
TINE ser for seg at vi de nærmeste årene kan få større svingninger i behovet for melk.  For å lette tilpassingen foreslår TINE at kvote solgt gjennom den statlige ordningen ikke videreselges før behov for kommende år er vurdert.  TINE foreslår videre at andelen kvote som selges gjennom den statlige ordningen økes til 40 % for både ku- og geitemelk.

Les hele TINEs innspill til jorbruksforhandlingene 2016

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås