Meny

Krevende å tilpasse melkevolumet

Jordbruksoppgjøret 2019 må sette i verk tiltak for å lette tilpassingen av volum i melkeproduksjonen samtidig som en sikrer den langsiktige økonomien i næringa.

Dette er det viktigste rådet TINE kommer med til faglagene i forkant av årets jordbruksforhandlinger.

 Mange faktorer bidrar til redusert melkebehov

Uttalelsen ble sendt over til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag tirsdag denne uka.

Innledningsvis i uttalelsen pekes det på at melkeproduksjonen står foran betydelig volumtilpassing de neste to årene. Bortfallet av eksportsubsider fra 2021 vil bety et betydelig volumfall for kumelk.  Befolkningsveksten er halvert siden 2015.  Veksten i innenlands forbruk av ost har flatet ut. Importveksten drives av avstand mellom norsk melkepris og EU-melkepris. Både ku- og geitemelk rammes i tillegg av måltidsendringer, med færre brødmåltider, som gir lavere forbruk både av drikkemelk og brunost. En vegansk trend utfordrer også forbruket av meieriprodukter. I sum gir dette en mer krevende tilpassing for melkeproduksjonen enn TINE tidligere har lagt til grunn. 

Anbefaler 3 øre i økt målpris

TINE anbefaler at en fortsatt er svært varsom med økninger i målpris på melk. Å styrke konkurransekraften for norsk melk og ta tilbake volumtapet, tilsier at en fram mot 2021 fortsatt har en prisvekst vesentlig lavere enn konsumprisindeksen. TINE anbefaler at målprisen ved kommende jordbruksoppgjør økes med maksimalt 3 øre pr liter melk.  Samtidig bør en forsterke tiltak for å å holde tilbake statlig oppkjøpte kvoter.
– Vi varsler samtidig at en i forbindelse med omstillingene som kommer må vente økning i omsetningsavgift og svekket produksjonsøkonomi. TINE mener det er samfunnsøkonomisk mest effektive å holde tilbake kvote fra bruk som avvikler sin produksjon slik at reduksjon for gjenværende produsenter blir minst mulig, heter det i brevet fra TINE. 

70 prosent av kvotesalget via Staten

Helt konkret foreslår TINE at kravet til salg av kvote gjennom den statlige ordningen økes fra 20 til 70 prosent i en periode på to år. Kvote solgt gjennom den statlige ordningen holdes tilbake både for ku- og geitemelk. Salg av kvote i denne perioden innvilges skattefritak. 

Styrke geita i norsk melkeproduksjon

Geiteholdet bør prioriteres under årets oppgjør. Beiting er viktig i den norske driftsformen. Det tilsier vekt på styrket beitetilskudd. Økt grunntilskudd og/eller driftstilskudd vil også være et målrettet tiltak for å sikre økonomien i geiteholdet.

 Les hele uttalelsen fra TINE.

 

 

 

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås