Meny

Konsernstyret anbefaler fire eierområder

Trond Reierstad på talerstolen under rådsmøtet. (Foto: Øystein Syrstad)
Trond Reierstad på talerstolen under rådsmøtet. (Foto: Øystein Syrstad)

Konsernstyret høstet ros under rådsmøtet for sitt forslag til nye vedtekter i TINE, blant annet med å avvikle regionstyrene og i stedet opprette fire eierområder. Vedtektene skal vedtas på årsmøtet i april.

Det var styreleder Trond Reierstad som i rådsmøtet la fram konsernstyrets innstilling til nye vedtekter. Eierne i TINE vil i produsentlagenes årssamlinger, som starter neste uke, bli orientert om hovedpunktene i konsernstyrets forslag til nye vedtekter.

Følge fylkesgrensene
Konsernstyret innstiller på at eierområdene bør følge fylkesgrenser og at landet deles inn i fire områder
1. Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark
   (ca. 3.100 medlemmer)
2. Aust-Agder og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
   (ca. 4200 medlemmer)
3. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (ca. 3900 medlemmer)
4. Nordland, Troms, Finnmark (ca. 1400 medlemmer)

Geografisk representasjon
I utkastet fra konsernstyret heter det: Valgkomiteen skal framskaffe opplysninger om relevant kompetanse hos de foreslåtte kandidater, og skal så langt det er mulig foreslå en styrerepresentant fra hvert eierområde og legge et helhetssyn til grunn for sitt arbeid, herunder tilfredsstillende representasjon fra begge kjønn»

Sentral valgkomite
Konsernstyret innstiller på at sentral valgkomite selv innstiller på nye medlemmer samt leder og nestleder. Alle eierområder skal være med i sentral valgkomite. Sentral valgkomite innstiller på alle verv som skal velges av årsmøtet. Regionale valgkomiteer opphører.

Hvem er medlem i TINE
Ordet «husstandsmedlem» er tatt bort ut fra at det gir grunnlag for ulik fortolking av hva det innebærer. Det er erstattet med en presisering av at deling av medlemskap kun kan skje mellom personlige medlemmer, og kun dersom den andre personen er i familie med medlemmet og kan få sine økonomiske interesser varetatt av foretaket. Videre kreves det at begge er registrert i  medlemsregisteret. Medlemmer som deler et medlemskap kan avgi hver sin stemme i årssamlingen.

Produsentlagene
Konsernstyret foreslår å beholde formuleringene i dagens vedtekter som gir adgang til 3-5 medlemmer i arbeidsutvalg i produsentlaga. Produsentlagene velger utsendinger til årsmøtet, der det normalt er lederen i produsentlaget som velges, mens det for lag som samarbeider om valg av årsmøteutsending må foretas et valg mellom lederne i de samarbeidende lagene.
Produsentlagene tar regionstyrets oppgave som høringsorgan

Årsmøtet
Årsmøtet skal fortsatt bestå av 110 eiervalgte utsendinger fordelt på hvert eierområde i forhold til medlemstall samt styre, råd og ansattvalgte. Komiteen ønsker at de eiervalgte i størst mulig grad skal bestå av produsentlagsledere. Eierutvalgene fordeler årsmøteutsendinger.  Små lag må samarbeide om utsending.

Rådet
Konsernstyret foreslår at rådet består av 6 eiervalgte medlemmer fra hvert eierområde, samt at de ansatte gjennom egen avtale utgjør en andel av de eiervalgte. Rådet skal ha minst tre møter i løpet av året.

Regionmøtet
Konsernstyret støtter vedtektskomiteens forslag om at regionmøtet avvikles som vedtektsfestet organ. De innstillinger som regionmøtet fram til nå har utført, overføres til sentral valgkomite.  Andre uformelle eierorganer blir viktig som kunnskap- og formidlingsarenaer.

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås