Meny

Klima- og miljøarbeidet bærer frukter

Fra miljømarkering i Bergen
Fra miljømarkering i Bergen

2015 har vært et positivt år i TINE knyttet til miljø–og klimaarbeidet. Energiforbruket og dermed også utslippene, går ned. For 2016 økes ambisjonene ytterligere.


TINE opplever økende engasjement og fokus på miljø i alle dere av organisasjonen. Transportvirksomheten, og da spesielt TINE Råvarehåndtering, har lykkes med å reduserer drivstofforbruket. Anlegget i Elnesvågen har erstattet naturgass med fornybar energi, og anlegget i Brumunddal har tatt i bruk biofyringsolje som erstatning for fossil fyringsolje.Men fortsatt er det utfordringer knyttet til enkelte anlegg og utslipp til vann.

4,5 prosent mindre klimagasser
Ved utgangen av 2015 var klimagassutslippet fra TINEs virksomhet redusert fra 90 633 tonn (CO2-ekvivalenter) til 86.500 tonn, en reduksjon på 4,5 prosent fra 2014. Målet er delvis nådd.
Utfasing av anlegg som følge av strukturendringer, redusert bruk av naturgass og introduksjon av biofyringsolje er de vesentligste bidragsyterne til en reduksjon i klimagassutslippet. Videre har lavere drivstofforbruk i TINEs transport bidratt positivt. Målet for 2016 er en ytterligere nedgang i utslipp av klimagasser til 80 000 tonn.

Mindre bruk av drivstoff

Samlet sett reduserte TINE drivstoff-forbruket til transport med fire prosent, sju prosent i TINE Råvarehåndtering, to prosent i TINE Distribusjon. Dermed klarte vi å nå målene for 2015. Inneværende år er målet ytterligere nedgang på to prosent.

Ikke i mål på utslipp
Utslipp generelt, og brudd på konsesjoner spesielt, får tett oppfølging fra ledelsen i TINE Produksjon. Utslipp av biologisk avfall er i løpet av året redusert. Flere av meieriene er nå nærmere konsesjonskravene. Området «utslipp» vil også i 2016 kreve stor oppmerksomhet om vi skal lykkes med å lukke de siste avvikene. Det holdes tett kontakt med tilsynsmyndighetene. For 2016 er målet å overholde de miljømessige lovkrav som stilles til det enkelte meieri eller anlegg.

Justere de langsiktige mål
Sett i lys av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris før jul, skal også TINE reviderer sine langsiktige miljømål til å bli mer ambisiøse. Administrasjonen vil i løpet av første halvår 2016 utarbeide forslag til nye miljømål mot år 2030.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås