Meny

TINEs innspill til jordbruksforhandlingene 2014

TINE gir både som markedsregulator og som interesseorganisasjon for sine medlemmer innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag angående de forestående jordbruksforhandlinger. Uttalelsen som konsernstyret har gitt til faglagene bygger blant annet på de mange innspill TINE har fått fra ulike ledd i medlemsorganisasjonen.

  • Melk- og storfekjøtteproduksjon er en bærebjelke i norsk landbruksproduksjon. Produksjonen er basert på utnyttelse av norske grasressurser. En omfattende og mangfoldig produksjon av melk og storfekjøtt i hele landet er avgjørende for å sikre at norsk matproduksjon fortsatt er basert på norske arealressurser. Melkeproduksjon må gis hovedprioritet ved årets jordbruksoppgjør.

 

  • Til tross for økte priser internasjonalt registreres en økende import. Muligheten til prisøkninger i markedet er begrenset. Samtidig må økte kostnader i melkeproduksjonen kompenseres. Melk som heltidsproduksjon må ha konkurransedyktige arbeidsvilkår. Dette betyr en bedring i vilkårene gjennom økte budsjettmidler.

 

  • Under forutsetning av at dagens importvern for meieriprodukter videreføres uendret, anbefaler TINE at målprisene på melk økes med 10 øre eller om lag 2% tilsvarende veksten i konsumprisen.

 

  • TINE vil understreke behovet for å holde kostnadene i melkeproduksjonen nede og ber avtalepartene ha stort fokus på at jordbruksoppgjøret bidrar til reduserte kostnader i melkeproduksjonen.

 

  • Vi registrerer fortsatt stor nedgang i antall bruk med melk. Til nå har volumet i stor grad blitt absorbert gjennom høyere ytelse og større dyretall på gjenværende bruk. En fortsatt avgang av melkproduksjonsbruk må i større grad dekkes opp gjennom nyinvesteringer. For å sikre rekruttering til en framtidig- og bærekraftig melkeproduksjon, ber TINE om et forsterket investeringsprogram.

 

  • Det er fortsatt viktig å dempe produksjonssvingningene i melkeproduksjon og sikre en geografisk stabilitet i produksjonen. TINE understreker betydningen av å videreføre en kvoteordning for melk.

 

  • Geitenæringa har vært gjennom en betydelig omstilling med en forbedring av helsestatus og produksjonsforhold. Mulighetene til prisuttak og volumvekst er imidlertid svært begrenset. For å bedre markedstilpassingen bør geitmelkkvote solgt gjennom den statlige ordningen fortsatt holdes tilbake.

Les hele innspillet i vedlegget under.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås