Meny

Fortsetter tilpassingen i utbetalingspris mellom ku- og geitemelk

Over tid har det utviklet seg en prisforskjell mellom gjennomsnittlig utbetalingspris ku- og geitemelk. TINE har de siste årene arbeidet for å gradvis redusere denne forskjellen. Fra første mars 2019 reduseres to av de ekstra tilleggene til geitemelk ytterligere.

Det er felles målpris for ku- og geitemelk. Basisprisen er også lik, men kvalitetstilleggene er ulike.  Det betyr at gjennomsnittlig utbetalingspris til produsentene av kumelk og geitemelk blir ulik.  I dag er denne forskjellen 1,25 kr pr liter i geitemelkas favør.    

Elitemelktillegget for geitemelk er i dag 50 øre/l, mens det for kumelk er 30 øre/l.  Det ytes også et ekstra tillegg for lavt innhold av frie fettsyrer i geitemelk.  I tillegg er tørrstoffbetaling i geitemelk i gjennomsnitt 119 øre/l, men tilsvarende for kumelk er 32 øre/l.

Styret har vedtatt å redusere elitemelktillegget med 10 øre/l og tillegget for lavt innhold av frie fettsyrer i geitemelk redusert med 10 øre/l. Ny sats for elitemelktillegget for geitemelk blir på 40 øre/l og tillegget for lavt innhold av frie fettsyrer i geitemelk blir 10 øre/l. Endringen vil gjøres gjeldende fra 1. mars i 2019.

Hvordan er melkeprisen bygd opp?

Melkeprisen består av en basispris og ulike tillegg og trekk, som for eksempel Elitemelktillegg, betaling for tørrstoff, nybrukertillegg, mm. Differansen mellom målpris og utbetalt melkepris dekker de såkalte fellesfinansierte kostnadene som inngår i TINE Råvares portefølje, benevnt i figuren under som «Kostnader TINE Råvare». Dette omfatter blant annet nettokostnader til inntransport av melk, definerte rådgivingstjenester, gårdstanker, råmelkkontroll, mm. Betaling for tørrstoff inngår i begrepet kvalitetsbetaling i figuren under. Les mer om melkeprisens oppbygning.

Styret kan vedta eventuelle prisjusteringer gjennom året dersom målpris, kvalitetsbetaling eller andre forhold endrer seg.

Illustrasjon melkepris

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås