Meny

Anbefaler å redusere forholdstallet både på ku-og geitemelk

Konsernstyret i TINE anbefaler en reduksjon av disponible kvoter i 2017 både for ku og geitemelk ved at forholdstallet for kumelk reduseres fra 1,00 til 0,98 og forholdstallet for geitemelk reduseres fra 0,97 og 0,96.

Det foreslås videre en økning av overproduksjonsavgift fra 4,20 kr pr liter til 4,80 kr pr liter.

 Drøftinger 18. november
Landbruks- og Matdepartementet fastsetter hvert år kvoter for ku- og geitemelk etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. TINE blir som markedsregulator bedt om å gi innspill til drøftingene. Årets kvotedrøftinger skal gjennomføres 18. november.

Redusere lagrene av ost
I sin anbefaling legger konsernstyret til grunn at det norske melkemarkedet i størst mulig grad skal være basert på norsk råstoff. Videre at produksjon av melk må tilpasses de volum det finnes lønnsom anvendelse for. Konsernstyret understreker behovet for en reduksjon av lagervolumene spesielt for ost.

Basert på forventet salg og behov for lagernedbygging er det beregnet et råstoffbehov på 1 495 mill. liter melk for 2017. Prognoseutvalgets nyeste prognose for 2017 er på 1 522 mill. liter med uendret disponibel kvote. I anbefalingen fra konsernstyret ligger det inne en forutsetning om nedbygging av lager tilsvarende omlag 23 millioner liter.

Ønsker at «statlige» kvoter holdes tilbake
Som kjent foreslo TINE tidligere i høst at kumelkkvoter kjøpt gjennom den statlige ordningen i 2016 ikke skulle videreselges. Dette ble til slutt avvist, siden Staten og faglagene ikke ble enige om finansieringen.  Konsernstyret anbefaler likevel at en forsøker få på plass en slik ordning senere år.
 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås