Meny

Forslag til forholdstall på ku- og geitemelk

TINE anbefaler å øke forholdstallet for ku fra 0,98 til 0,99 for neste kvoteår. Anbefalingen er videre at forholdstallet for geit holdes uendret fra dagens 0,96.

Landbruks- og Matdepartementet fastsetter hvert år kvoter for ku- og geitemelk etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. TINE blir som markedsregulator bedt om å gi innspill til drøftingene.

Disponible kvoter for kumelk 2018 – 0,99

TINE legger til grunn at det norske melkemarkedet i størst mulig grad skal være basert på norsk råstoff. Behov for kumelk i 2018 er beregnet til å være 1 498 millioner liter kumelk. Det er forutsatt et fettinnhold i melka på 4.24%.  Prognoseutvalget sine siste beregninger for 2018 viser en total leveranse på 1 491 millioner liter dersom disponibel kvote ikke endres. Kombinasjonen av behovet for mer melk og et langsiktig behov for fett, gjør at TINE anbefaler en økning i forholdstallet til 0,99.

Det er usikkerhet knyttet til både tilførsel og behovstall. En sesong med variable innhøstingsforhold bidrar til å øke usikkerheten. Dersom forholdstallet holdes uendret, vil dette kunne gi for lite tilgang på fett for å kunne sikre smør på norsk melk i 2019.

TINE foreslår at ordningen med statlig oppkjøp av kvote opprettholdes.

Disponible kvoter for geitemelk 2018 - 0,96 

Behovet for geitemelk er stabilt.  Det arbeides målrettet for å øke salget av eksisterende, men også nye produkter. Ut i fra industriens meldte behov er det ønskelig å opprettholde forholdstallet med 0,96 og at ordningen med kvoteoppkjøp opprettholdes.  

Overproduksjonsavgiften foreslås uendret

TINE anbefaler også for Landbruksdirektoratet at avgiften for overproduksjon for neste kvoteår holdes uendret på kr 4,80 pr. liter. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås