Meny

Behov for mindre melk i 2019

Økt melkeinngang de siste månedene kombinert med redusert etterspørsel tilsier en nedgang i behovet for melk i 2019. Foreløpig avventer TINE med å anbefale endelig forholdstall for 2019.

Landbruks- og Matdepartementet fastsetter hvert år kvoter for ku- og geitemelk etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Drøftingsmøtet er i år satt til 5. desember.

Avventer råd om konkret forholdstall

De krevende vekstforholdene sommeren 2018 ga risiko for redusert melkeproduksjon. Med utgangspunkt i dette ble forholdstallet for kumelk 22. august 2018 økt fra 0,99 til 1,04.

Situasjonen har normalisert seg og foreløpige vurderinger tilsier et melkebehov for i 2019 på om lag 1490 millioner liter og om lag 19 million liter geitemelk. Til sammenligning tilsier prognosen for oktober en samlet melkeleveranse for 2018 på 1509 millioner liter kumelk og 19,7 millioner liter geitemelk.

Avventer nye tilførselsprognoser

Økt melkeinngang siste måneder i 2018 kombinert med reduksjon i etterspørsel tilsier en markert reduksjon i forholdstall for 2019. Den unormale sommeren har imidlertid skapt større usikkerhet enn tidligere knyttet til melkeinngang gjennom vinteren. TINE vil derfor avvente nye tilføreselsprognoser før en gir endelig råd om forholdstall for 2019.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås