Meny

Årsmøte 2016 – oppsummering og oppfølging

Et aktivt og godt årsmøte - her fra ledervalget.
Et aktivt og godt årsmøte - her fra ledervalget.

Årsmøtet i TINE inneholdt en rekke synspunkter og innspill knyttet til ulike sider ved TINEs drift og vilkårene for å drive melkeproduksjon. Styret har vurdert innspillene og vil ta disse med i sitt videre arbeid.

Hovedelementene i debatten var blant annet disponering av årsresultat i forhold til melkepris og avsetning til egenkapital. I denne anledning ble også individualisering av egenkapitalen diskutert.

Løsdriftkravet ble også kommentert av mange og behovet for investeringsvirkemidler for å sikre tilstrekkelig ombyggingstakt. I jordbruksforhandlingene ble imidlertid avtalepartene enige om å få endret forskriften slik at kravet gjelder fra 2034.

Årsmøtet var også opptatt av engasjement i eierorganisasjonen og ressursbruk på ulike nivå i eierorganisasjonen. Det ble av enkelte pekt særlig på ressurssituasjonen i de minste laga. Gjennomføring av rådgiving og medlemsbesøk, samt forslag til endringer i struktur for framtidige ysterier var også av saker som ble tatt opp.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås