Hopp til innholdet

Justert basispris i 2021

Publisert: . Sist endret:

For å stimulere til mer sommermjølk ble basisprisen differensiert ytterligere i 2021. Samla forskjell mellom største tillegg og største trekk i sone Landet er på 143 øre. For sone Fjord og Fjell er forskjellen på 191 øre.

Tabellen viser variasjonen i basispris og i prissonene Landet og Fjord og fjell, enkeltvis og samlet for kumelk. Tall i tabellen er kr. per liter.

Hvorfor er det ulikt melkepris igjennom året?

Som næringa er godt kjent med, er melkeinngangen ujevnt fordelt gjennom året. Dette skaper ekstra kostnader og kapasitetsutfordringer for meieriene. TINE som markedsregulator mottar kompensasjon for reguleringskapasitet, -transport og -lagring, men kompensasjonen dekker ikke fullt ut virkelige kostnader. Dessuten finansieres kompensasjonen med omsetningsavgift, slik at kostnader ved skjev melkekurve belaster både melkeprodusentene gjennom omsetningsavgifta og ekstra kostnader i industrileddet.

Penger å hente – se oppdatert mjølkepriskalender

Figurene under viser et anslag på variasjon i mjølkeinntekt ut fra kalvingstidspunkt. Dette er en forenkling der en har gått ut fra en standard laktasjonskurve for ei ku med leveranse på 7.500 liter, og differansen som er beregnet er ut fra den prisvariasjonen som er mellom måneder. I dette regnearket kan du gjøre beregninger for ditt bruk