Hopp til innholdet

Justert basispris i 2021

Publisert:

For å stimulere til mer sommermjølk ble basisprisen i sommer justert opp. Styret har nylig justert på satsene for 2021. Samla forskjell mellom største tillegg og største trekk i sone Landet er på 143 øre. For sone Fjord og Fjell er forskjellen på 191 øre.

De nye satsene er tilpasset slik at det fortsatt skal være lønnsomt og motiverende for melkeprodusentene å levere «sommermelk» også i 2021. Tabellen viser variasjonen i basispris og i prissonene Landet og Fjord og fjell, enkeltvis og samlet for kumelk. Tall i tabellen er kr. per liter.

For geit holdes satser for bonussoner og utgjevningssoner uendret fra 2020 til 2021. 

Hvorfor er det ulikt melkepris igjennom året?

Som næringa er godt kjent med, er melkeinngangen ujevnt fordelt gjennom året. Dette skaper ekstra kostnader og kapasitetsutfordringer for meieriene. TINE som markedsregulator mottar kompensasjon for reguleringskapasitet, -transport og -lagring, men kompensasjonen dekker ikke fullt ut virkelige kostnader. Dessuten finansieres kompensasjonen med omsetningsavgift, slik at kostnader ved skjev melkekurve belaster både melkeprodusentene gjennom omsetningsavgifta og ekstra kostnader i industrileddet.

Penger å hente – se oppdatert mjølkepriskalender

Figurene under viser et anslag på variasjon i mjølkeinntekt ut fra kalvingstidspunkt. Dette er en forenkling der en har gått ut fra en standard laktasjonskurve for ei ku med leveranse på 7.500 liter, og differansen som er beregnet er ut fra den prisvariasjonen som er mellom måneder. I dette regnearket kan du gjøre beregninger for ditt bruk