Hopp til innholdet

Gårdsbesøk og melkeprøvetaking i prosjektet GoatMilkSCC

Publisert:

I løpet av sommeren har fire produsenter levert tankmelk til det nye geitemelksprosjektet, før beiteslipp, rett etter beiteslipp på støl, i beiteperioden og i brunstperioden. Av melka ystes det en Manchego-type ost som skal modnes i 18 måneder. I løpet av modningstiden tas det prøver av osten for sensorisk bedømmelse og ulike kjemiske analyser. I tillegg er det samlet inn og analysert kontrollprøver og speneprøver av alle geitene i hver besetning ved hvert melkeuttak.

Uttak av melkeprøver og møte med produsentene

I forbindelse med den siste melkeleveransen nå i september arrangerte vi et møte med produsentene som deltok i årets forsøk. Beredskapsleder i TINE, Dag Lindheim, informerte om nåværende situasjon for smittsomme sykdommer og minnet alle på viktigheten av å forhindre smitte i besetningene. Spesialrådgiver Geit og TINEs representant i prosjektet, Ragnhild Inglingstad, informerte om prosjektets mål og foreløpige resultater i tankmelk og kontrollprøver. PhD-stipendiat og prosjektets yster, Beate Bjørgan fortalte om ysting av geitemelk og sine erfaringer fra prosjektet så langt. Råvaresjef i TINE, Eivind Kjuus, belyste TINEs forventninger til prosjektet.

Vi hadde gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger underveis, og alle var enige om at det var et svært verdifullt møte. Beate hadde tatt med ost fra forsøket som ble delt ut til produsentene, og vi fikk også smake på en ferdig modnet ost av samme type. Andre gode geitoster som finnes i dagligvarebutikken ble også servert.

Vi ser frem til å smake på forsøksostene igjen når de er ferdig modnet om ett og et halvt års tid, og om de kjemiske analysene kan gi oss mer kunnskap om hvordan celletallet påvirker kvaliteten på osten. Vi besøkte stølene hvor geitene hadde tilbrakt sommeren, vi studerte melkestallen og beiteområdene omkring stølen.

Hjemme hos produsentene hadde Fagsjef TRM Melkekvalitet Ken Lunn og Liv Sølverød, sjef Melkelaboratoriene i TINE, demonstrasjon av korrekt uttak av speneprøver, og prøver ble tatt av alle geitene i tillegg til at vi fikk omvisning i fjøset.

Status for ysteforsøket og videre planer

Siste ysting i forsøket er nå gjennomført, og det er nå ystet oster av tankmelk levert fra fire besetninger i mai, juni, juli og september. Disse skal modnes i 18 måneder, og i løpet av modningstiden tas det prøver for ulike kjemiske analyser i tillegg til evaluering av sensoriske egenskaper. Det er også laget 22 demooster av melk fra geitene på Senter for husdyrforsøk på Ås. Demoostene skal brukes til utdeling av smaksprøver ved ulike arrangementer. Totalt er det ystet 354 oster som til sammen utgjør nesten 1 tonn!

I tillegg er det ystet fetaost av melk fra to av besetningene i forbindelse med en mastergradsoppgave.

I løpet av høsten sender vi ut en spørreundersøkelse i forbindelse med prosjektet. Vi håper alle produsenter vil svare grundig, og på denne måten bidra til økt kunnskap om faktorer som påvirker celletallet.

I årets forsøk var det ysteegeneskaper og kvalitet på ost ystet av tankmelk som var hovedfokus. Til neste år planlegges det et nytt forsøk hvor celletall, celletyper, koaguleringsegenskaper og melkesammensetning i individuelle geitemelksprøver fra ulike besetninger skal undersøkes.

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å sikre en bærekraftig melkeproduksjon fra friske geiter ved å bidra til ny kunnskap om årsaker til høyt celletall i norsk geitemelk, og videre celletallets betydning for osteutbytte og kvaliteten på geitemelksprodukter. Denne kunnskapen har også relevans og overføringsverdi for celletall i kumelk. Prosjektet startet opp i 2021 og avsluttes i 2024, og er tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Professor Siv Skeie ved NMBU leder prosjektet, og TINE, NSG og Agroscope (Sveits) er med som partnere.