Hopp til innholdet

Søknadsfristen nærmer seg for å søke om dispensasjon fra plakettregelverket

Publisert:

Fra starten av mai åpnet TINE opp for at medlemmer kan søke om dispensasjon fra plakettregelverket. Søknadsfristen er 12. juli, så det er fortsatt mulig å søke.

Det er styret i TINE som har vedtatt at medlemmer kan søke om å få godskrevet opptjening inn i, og gjennom perioden fra 1. januar 2004 til og med 31. desember 2016 uavhengig av organisasjonsform. Hensikten med plakettordningen er å påskjønne dyktige og interesserte mjølkeprodusenter.
Styret ser at håndteringen av organisasjonsform i årene 2004-2016 har bidratt til å flytte fokuset bort fra dette. 

Hvordan søker jeg?
Du kan søke ved å bruke denne lenka.
Da kommer du inn i et digitalt søknadsskjema (Questback). Her fyller du inn opplysninger, legger ved dokumentasjon og trykker på send. Da går søknaden automatisk til TINEs klagenemnd som behandler den.
Fyll inn opplysninger bare for de årene som er relevant for din søknad. I søknadsskjemaet kan du laste opp dokumentasjon for å underbygge hvilke år det søkes dispensasjon for. 

Når kan jeg forvente svar?
Svar på dispensasjonssøknadene vil bli formidlet til søkerne etter hvert som klagenemnda har behandlet søknadene. Dette vil skje puljevis, og målsettingen er at alle søknader skal være ferdig behandlet i løpet av 2021.  

Hvem kan søke?
Du kan søke hvis du oppfyller disse tre forutsetningene:
–Du var medlem i TINE pr. 1. januar 2021.
–Har hatt varierende organisasjonsformer i tidsrommet 1.januar 2004 til og med 31.desember 2016
–Har startet opptjening på nytt på grunn av endret organisasjonsform.

Hvilke avgrensninger er lagt inn?  
–Søknadsfristen er som sagt 12. juli 2021. Søknader etter denne datoen blir ikke behandlet.
–Tidligere melkeprodusenter som har fått utbetalt sitt andelsinnskudd kan ikke søke. 
–Medlemmene må selv opplyse hvilke år de mener å ha oppfylt kravet i tråd med plakettregelverket, og legge ved relevant dokumentasjon (eksempelvis årsutskrifter og lignende)  
–Samme premiering kan bare deles ut en (1) gang til personlig medlemmer/samdrifter. 
–Produsenter som har vært passive samdriftsdeltakere vil ikke få overført historikk fra samdriftsperioden. 

Hva slags premiering snakker vi om?
Innvilget søknad kan medføre tildeling av 5-årsplakett, 10-årsplakett, sølvtine, 20-årsplakett og mjølkespann. 
Det vil ikke bli gjort korrigeringer for plaketter/sølvtiner/mjølkespann som allerede er tildelt. 
Mjølkespann ble innført som premiering for opptjeningsåret 2017. Året 2017 er dermed det første året det er mulig å oppnå premiering for sammenhengende 25 år.
20-årsplaketten ble innført som premiering fra opptjeningsåret 2002, og ble avviklet i 2018. Den vil derfor bare kunne deles ut for de som har oppnådd opptjeningsgrunnlag 20 av 22 år i perioden 2002 – 2018. 

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, send e-post til: premiering@tine.no