Hopp til innholdet

Forslag til endringer i eierorganisasjonen

Publisert:

Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring. Det er også en forutsetning for å ivareta rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover, sier styremedlem Nina Kolltveit Sæter. Nå ønsker styret din tilbakemelding på endringsforslag i eierorganisasjonen.

Foreløpig er dette kun høringsforslag, og ikke endelig innstilling til vedtektsendring i 2021.

Utnytte potensiale i organisasjonen

- Hovedmålet med endringene er å bringe eierorganisasjonen tettere sammen, der vi bygger en effektiv og god eierorganisasjon for framtidaProdusentlagene er viktig i eierstyringen av TINE, og produsentlagslederne og AU skal styrkes. Vi skal utnytte potensialet som ligger i organisasjonen vår. Dette er første steget i å skape en bedre og mer effektiv eierorganisering. Samtidig er vi i gang med nye arbeidsformer og tilby digitale samhandlingsverktøy til produsentlagene, sier Kolltveit Sæter.

Bakgrunn for prosessen

Planen var å behandle vedtektsendringer, som følge av ny strategi for eierorganisasjonen på årsmøtet i 2020(trinn 1).

Men på grunn av koronapandemien, ble årsmøtet gjennomført digitalt, og styret valgte å utsette saken til årsmøtet i 2021. I mellomtiden har ei referansegruppe fra flere nivåer i eierorganisasjonen jobbet med ytterligere endringsforslag(trinn 2).

  • Styrets størrelse
  • Ordførers rolle
  • Størrelse og sammensetning av valgkomiteen
  • Sammensetning av årsmøtet
  • Vurdere en nedre grense for antall medlemmer i et produsentlag
  • Grundigere gjennomgang av behovet for og ansvarsområdet til kontrollkomiteen

Etter to høringsrunder i eierorganisasjonen og muligheter for innspill på medlemssidene, ønsker styret å sende konkrete forslag til endringer ut på høring. Her kan du svare på høringa(first utøpt).

Styrets størrelse og sammensetning

Forslag: Styret reduseres fra 14 medlemmer (10 eiervalgte + 4 ansattvalgte) til 10 medlemmer (7 eiervalgte + 3 ansattvalgte).

Dette forutsetter drøftinger med de ansattes organisasjoner om representasjon i styre, årsmøtet og rådet.

Ordførerskapets rolle

Forslag: Ingen endringer

Størrelse og sammensetning av sentral valgkomite

Forslag: Valgkomiteen reduseres fra 8 medlemmer og 3 års virketid til 6 medlemmer og 4 års virketid.

Sammensetning av årsmøtet

Forslag: Redusert størrelse på råd og styre gir rom for å øke antall eiervalgte årsmøteutsendinger fra 110 til 125.

Vurdere en nedre grense for antall medlemmer i et produsentlag

Forslag: Ingen vedtektsendring, men fortsette arbeidet med å vurdere størrelsen på produsentlag med hensyn til reiseavstand, aktivitet og rekruttering av tillitsvalgte. Dette delegeres til administrasjonen å følge opp.

Grundigere gjennomgang av behovet for og ansvarsområdet til kontrollkomiteen

Forslag: Kontrollkomiteen foreslås avviklet i dagens organisasjon fordi oppgavene i henhold til instruksen er ivaretatt av andre.

Frist for høringa var 26. januar 2021.