Hopp til innholdet

Aktiv bruk av Husdyrkontrollen gir en bedre hverdag

Publisert:

Ferske tall fra Mimiro viser at hele 70 % av melkeprodusentene, både TINE og Q-meieriene, har godkjent årsrapport fra Kukontrollen i 2021

Tallenes tydelige tale viser at Kukontrollen slett ikke er overflødig i ei tid da stadig mer data hentes ut av roboten. Tvert imot. Det er i løsdriftsbesetninger med robotmelking andelen med godkjent årsoppgjør er høyest. 8 av 10 robotbesetninger fikk i 2020 godkjent årsoppgjør.
–I tillegg til at løsdriftsprodusenter med robot er de beste i å rapportere til Kukontrollen regelmessig, scorer de også høyeste på en rekke andre områder. De er avhengige av god .informasjon og opplysninger fra Kukontrollen for å sikre god drift, poengterer Tone Roalkvam, spesialrådgiver i TINE Rådgiving og medlemsservice

Kukontrollen bidrar til å profesjonalisere drifta
Dykker vi ned i tallene og sammenligner besetninger med godkjent årsutskrift med de som ikke får, ser vi tydelige forskjeller.
Gjennomsnittlig avdrått EKM hos de med godkjent årsutskrift var i fjor på 8550 kg mot 7097 kg for de som har for få kontrollen/melkeprøver til å få godkjent årsutskrift. De med godkjent årsutskrift har betydelig høyere score på dyrevelferdsindikatoren, høyere kvotefylling, høyere slaktevekt, lavere infeksjonsnivå blant annet på mastitt og bedre fruktbarhet, sier Olav Østerås, veterinær og spesialrådgiver i TINE Rådgiving og medlemsservice.
Dette viser tydelig at de som får godkjent årsutskrift har nytte av Kukontrollen ved at de scorer høyest på objektive kriterier. Aktiv bruk av Kukontrollen bidrar i å profesjonalisere drifta, understreker Roalkvam.

Må bruke positiv motivasjon
Det finnes mange forskjellige grunner til at melkeprodusenter har for få veiinger/melkeprøver til å få godkjent årsoppgjør.
Tone Roalkvam mener det nå er viktig å fokusere på nytten av Husdyrkontrollene.
–Vi må vise fram fordelene, både knyttet til drift, men også personlig for bonden. Folk er forskjellige, men felles for alle er ønsket om en best mulig hverdag, å ha en overkommelig arbeidssituasjon. Et godt faktagrunnlag gir oversikt og trygghet, sier Roalkvam.
Samtidig må det være enkelt å registrere data til Kukontrollen.

Faktaboks med nøkkeltall 2020:

-5114 medlemmer med godkjent årsoppgjør i Kukontrollen; 76%
-180 medlemmer med godkjent årsoppgjør i Geitekontrollen: 68,4 %

Les mer om resultatene i Kukontrollen 2020 og statistikkgrunnlag 2020